108 Names Of Durga

by utsav kundu
 • Shree
 • Uma
 • Bharati
 • Bhadra
 • Sharvani
 • Vijaya
 • Jaya
 • Vani
 • Sarvagataya
 • Gauri
 • Varahi
 • Kamalapriya
 • Saraswati
 • Kamala
 • Maya
 • Maatangi
 • Apra
 • Aja
 • Shankbharye
 • Shiva
 • Chandi
 • Kundalini
 • Vaishnavi
 • Kriyayai
 • Shri
 • Indira
 • Madhumati
 • Girija
 • Subhaga
 • Ambika
 • Tara
 • Padmavati
 • Hansa
 • Padmanabhasahodari
 • Aparna
 • Lalita
 • Dhatri
 • Kumari
 • Shikhvahinyai
 • Shambhavi
 • Sumukhi
 • Maitryai
 • Trinetra
 • Vishvarupa
 • Aarya
 • Mridani
 • Hinkaryai
 • Krodhinyai
 • Sudinayai
 • Achala
 • Sukshma
 • Paratpara
 • Shobha
 • Sarvavarna
 • Haripriya
 • Mahalakshmi
 • Mahasiddhi
 • Swadha
 • Swaha
 • Manonmani
 • Trilokapalini
 • Udbhutayai
 • Trisandhya
 • Tripurantakyai
 • Trishaktyai`
 • Tripadayai
 • Durga
 • Brahmi
 • Trailokyavasini
 • Pushkara
 • Atrisutayai
 • Gudha
 • Trivarna
 • Triswara
 • Triguna
 • Nirguna
 • Satya
 • Nirvikalpa
 • Niranjana
 • Jwalinyaii
 • Malini
 • Charchayai
 • Kravyadopanibarhinyai
 • Kamakshi
 • Kaminyai
 • Kanta
 • Kamdaayai
 • Kalahansinyai
 • Salajjaayai
 • Kulajaayai
 • Pragyai
 • Prabha
 • Madanasundari
 • Vagishvari
 • Vishalakshi
 • Sumangali
 • Kali
 • Maheshvari
 • Chandi
 • Bhairavi
 • Bhuvaneshvari
 • Nitya
 • Sanandavibhvayai
 • Satyagyana
 • Tamopaha
 • Maheshvarpriyankaryai
 • MahaTripuraSundari
 • Durgaparmeshvaryai

Social Share

Need Website, Brochure, Whatsapp Infographic, Banner, Teaser

We are ready to help you out this puja